Artikel nieuwsbrief Bosbergschool

Zoals in de nieuwsbrief van juli 2011 al is aangegeven bezit de Bosbergschool nu 6 digiborden! Dit is met behulp van de Stichting Vrienden van de Bosbergschool gerealiseerd.

Wat vinden de kinderen ervan?

De kinderen zijn erg enthousiast! Het is fijn dat er in elk lokaal een eigen digibord staat en de kinderen zich niet steeds naar de digitheek hoeven te begeven. Maartje Beukhof (ICT coördinator) geeft aan dat als de kinderen hun tijd zelf mogen invullen de keuze altijd op een digibord of de computer valt.

 

Het digibord wordt natuurlijk verschillend ingezet per groep. Bij de onderbouw gebeurt dit bijvoorbeeld door aanwijzing op het digibord van de door de kinderen gewenste activiteit (bouwhoek, poppenhoek etc.) En er worden schrijfletters geoefend, ‘verschillen’ gezocht en natuurlijk kunnen ook Moffel en Piertje en Koekeloere er prima op bekeken worden.

Bij de bovenbouw wordt het digibord onder andere ingezet voor de wereldoriëntatievakken. Hoe leuk is het bijvoorbeeld niet om een microscoop aan te sluiten op het digibord, de hele klas kan meekijken wat er allemaal onder de microscoop te zien is. Verder zijn er bijvoorbeeld prima rekenprogramma’s die zelf ontdekken met welk type sommen een leerling moeite heeft. Dat programma kan zo’n leerling dan zelf extra sommen van een bepaald type aanbieden, of kan een leerling duidelijk maken welke denkfout hij regelmatig maakt. Dat is een geweldige mogelijkheid van E-Learning, om het per leerling zo persoonlijk en gedifferentieerd te kunnen gebruiken. Dit zal binnenkort zeker gebruikt gaan worden.

Wat betekent dit voor de leerkrachten?

Sommige leerkrachten waren nog niet helemaal gewend aan het gebruik

van ICT in het onderwijs. De komst van de digiborden lijkt die “angst” voor ICT  in één klap te hebben weggevaagd. Digiborden zijn daardoor een soort breekijzer geworden voor de toepassing van ICT in het onderwijs, zowel op de Bosbergschool als in het algemeen. Doordat meer leerkrachten nu de meerwaarde van ICT zien, gaat het er nu om om de didactische meerwaarde van digiborden duidelijk te maken en met elkaar na te denken over zinvolle nieuwe toepassingen.

Maartje leidt dit proces enthousiast als ICT coördinator en neemt deel aan het zogenaamde bovenschoolse ICT overleg van de Stichting Proceon. Ze onderstreept het belang om tijdens de schoolvergaderingen van de Bosbergschool de ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Zij en Christa hebben daarnaast checklists ontwikkeld om de kwaliteit van elke leerkracht te waarborgen. Verder zijn speciale cursussen met betrekking tot het gebruik van digiborden (via Proceon) en worden in de nabije toekomst extra trainingen gevolgd bij de Digischool/kennisnet. Ook komt er een speciale bijeenkomst met een medewerker van Diginet. Uiteraard gaat het bij dit alles niet alleen om de technische kant van E-learning maar ook om de onderwijskundige visie.

Wat is nog meer mogelijk in de toekomst?

Een van de wensen is om de mogelijkheid van een schoolbrede ‘Yurls’ toe te gaan passen, een soort startpagina met alle relevante websites. Hierdoor kunnen ouders meer betrokken raken bij de lesstof en kinderen kunnen hier thuis mee werken op individuele basis en niveau.

Verder zal, vermoedelijk in januari 2012, een proef van twee weken worden gedraaid met Laptops in een bovenbouw groep, met aansluiting op het internet. Veel handige educatieve sites zijn gratis zoals bijvoorbeeld ‘beeldbank‘. Het is natuurlijk geweldig als iedere leerling een laptop tot zijn beschikking heeft. Bovendien zit er een cameraatje bij zodat allerlei projecten gefilmd kunnen worden.

De uitkomst van de proef wordt uiteraard geëvalueerd. We houden u op de hoogte.

Maartje werkt momenteel met een whiteboard met een interactieve beamer, die draadloos verbonden kan worden met laptops. Wat bijzonder is, is dat er vier laptops tegelijk op het scherm geprojecteerd kunnen worden. De beamer is bovendien verbonden met het computernetwerk.

Rol van de ouders?

Hoe meer ouders betrokken zijn bij dit project hoe beter. Uw input is van groot belang. Zowel op het gebied van de vakinhoudelijke kant:  het onderwijs, hoe maken we het meer interactief (ook voor de ouders en leerlingen thuis) etcetera. Alsook op de financiering van de projecten via de Stichting Vrienden van de Bosbergschool.

Voor wat betreft de vakinhoudelijke kant willen Christa en Maartje graag met ouders een bijeenkomst organiseren, bijvoorbeeld twee ouders per elke groep, om te brainstormen. Hier hoort u binnenkort meer van.

Waar staat de ‘Stichting vrienden van de Bosbergschool’ voor?

De Stichting wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met zoveel mogelijk relevante leermiddelen (buiten de reguliere exploitatie van de Bosbergschool om). Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de school. Op dit moment ligt de nadruk op ICT maar dat kan uiteraard wijzigen. Het zou toch geweldig zijn als de Bosbergschool zich echt kan onderscheiden ten opzichte van andere scholen in de buurt en daardoor ook extra leerlingen aantrekt.

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil dit mogelijk maken door fondsenwerving bij bedrijven en instellingen en via bijdragen van particulieren (u hoort hier binnenkort meer over). Zoals wellicht bekend heeft de Stichting een website: www.VriendenvandeBosbergschool.nl.

Schenken/doneren, hoe werkt dat precies?

Belastingvoordeel door ANBI-status

Stichting Vrienden van de Bosbergschool heeft een ANBI status gekregen, waardoor giften (onder bepaalde voorwaarden en condities) fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI is een (charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere) instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.  Lees meer...